صفحه اصلی » حقوق کیفری و جنایی » اخبار حقوقی و اطلاع رسانی » سوال از وکیل اسناد در مورد اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی،

سوال از وکیل اسناد در مورد اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی،

پاسخ بهترین وکیل اصفهان :

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است.
تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

 وکیل در اصفهان ادامه داد : جهت اطلاعات بیشتر می توانید نمونه رای زیر را مطالعه نمایید

🔹دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱
🔹تاریخ دادنامه :
۱۳۹۳/۰۱/۱۶

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان الف…. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۶/۱۱/۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ مبادرت به خرید پلاک های مورد ادعا از آقایان الف.، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره .. مورخ ۲۱/۵/۷۰ و .. مورخ ۳۰/۸/۷۷ دفتر . . . تهران و .. مورخ ۵/۹/۷۷ دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند

در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده ۲۴۷ ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره ۳۴۱۲۸ مورخ ۹/۱۰/۸۲ دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خواهان مدعی است معاملات انجام شده به صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقال یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین اشخاصی که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده ۱۳۰۵ ق.م.)

ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت نامه های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۲۰/۷/۸۳ شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان .. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰ مورخ ۱۶/۹/۸۳ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است.

رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است.

یک نکته از بهترین وکیل اصفهان:  دقت داشته باشید  که در چنین پرونده هایی چقدر موضوعات تخصصی مورد بحث و چالش قرار گرفته است ! از حقوق خود حرفه ای دفاع کنید

خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۲۱/۵/۷۰ و با حضور آقای الف.ق. به عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ ۲۸/۶/۷۵ املاک واقع در پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۹۲ فرعی از سنگ ۲۰ اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره ۵۸۶۷ مورخ ۳۰/۲/۸۲ و صلح نامه عادی شماره .. مورخ ۴/۳/۸۲ قرارداد فروش تنظیم شده و دلیل و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌ عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

🔹رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

چند نکته در مورد اعسار و انواع اعسار

 

دفتر وکالت و خدمات حقوقی جوادی نژاد در اصفهان
تجدیدنظر و اعتراض به احکام دادگاههای اصفهان با تجربه صدها پرونده موفق
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:
*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق
*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما
*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل
*دیه و تصادفات: تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه
*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی
طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی، ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی
*وکیل پایه یک دادگستری
*متخصص امور کیفری و مالی
*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت
وکیل متخصص جنایی استان اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر
وکیل خانوادگی استان اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر
وکیل دعاوی مالی استان اصفهان
وکیل دادگستری در اصفهان
وکیل دادگستری در اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر و اصفهان
وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
وکیل پایه یک در استان اصفهان
وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان
مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان
وکیل خانوادگی در اصفهان
وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان
وکیل جنایی و کیفری اصفهان
دفتر وکالت دکتر میرزایی نژاد در اصفهان
دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
موسسه حقوقی در اصفهان
بهترین وکیل آقا در اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان
مرکز مشاوره کیفری در اصفهان
مرکز مشاوره خانواده در اصفهان
دعاوی حقوقی در اصفهان
دعاوی کیفری در اصفهان
دعاوی امور کیفری در اصفهان
دعاوی امور خانواده در اصفهان
دعاوی امور مالی در اصفهان
دعاوی امور ثبتی در اصفهان
مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی
وکیل خانواده در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان
دفتر وکالت و امور حقوقی جوادی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
متخصص در دعاوی کیفری و خانواده
جستجوی وکیل در اصفهان
مشاوره حقوقی در اصفهان
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی آنلاین در اصفهان
تنظیم قرارداد در اصفهان
تنظیم اوراق قضایی در اصفهان
تنظیم دادخواست در اصفهان
تنظیم شکواییه در اصفهان
لایحه دفاعیه و لایحه تجدیدنظرخواهی در اصفهان

درباره‌ admin

این مطلب را نیز بخوانید

چرا برای تجدیدنظرخواهی نیاز به وکیل متبحر دارید ؟

Rate this post  چرا برای تجدیدنظرخواهی نیاز به وکیل تجدیدنظرخواهی  متبحر دارید ؟ اگر شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09133039363