صفحه اصلی » حقوق کیفری و جنایی » نمونه رای با موضوع دیه

نمونه رای با موضوع دیه

دریافت نوبت مشاوره  – کلیک کنید

براساس کیفرخواست شماره۹۹-۲………….۸مورخ۱۵/……..۹۹صادره از سوی دادستان محترم شهرستان برخوارآقای……………فرزندسید.به عنوان مدیرعامل وقت شرکت ………… متهم است به تسبیب در ایراد
صدمه ی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی در محیط کارموضوع آقای عباس ………..دادگاه با
مداقه در جامع اوراق محتوای پرونده از جمله شکایت شاکی ،نظریه پزشکی قانونی که مضبوط در پرونده باشدودرآن متهم
به عنوان مدیرعامل وقت شرکت مربوطه به میزان۱۰۰درصد تقصیر داشته ونظریه ی کارشناسی مصون از اعتراض
مانده است ، اقرار صریح و مقرون بواقع متهم درمرحله ی تحقیقات مقدماتی ،عدم حضور متهم در جلسه ی رسیدگی
علی رغم مهیا بودن شرایط دفاع و عدم ارایه ی لایحه دفاعیه دال بر اثبات بی گناهی خویش ارتکاب و انتساب بزه
معنونه به متهم مارالذکر را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مادتین ۱۹، ۲۷، ۱۴۳ و ۳۷ بندهای ت و ث ماده ۳۸) از
حیث اقرار موثر متهم در تحقیقات مقدماتی و حسن سابقه) و مواد ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸ -۴۹۲- – ۵۶۹ و ۷۱۵
جملگی از قانون مجازات اسلامی  مصوب سال های ۱۳۹۲و ۱۳۷۵و ماده ی ۱۷۶ از قانون کار نامبرده را از لحاظ جنبه
ی خصوصی متهم را به پرداخت چهارپنجم ازیک سوم ازیک دوم دیه ی کامل بابت خردشدگی ثلث ابتدایی استخوان
ران راست که بدون عیب التیام یافته است وشش درصددیه ی کامل بابت ارش آسیب نسج نرم آن وسه درصددیه ی کامل
بابت ارش لنگی ومحدودیت حرکتی پای راست در حق مجنی علیه ظرف مدت دوسال از تاریخ وقوع جنایت و از حیث
جنبه عمومی بزه متهم را با اعمال مقررات تخفیف بهً پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت
صادرمی نماید .واما درخصوص اتهام…………….فرزندعلی محمد دایربرتسبیب در ایراد صدمه ی بدنی غیر

 

عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی در محیط کارموضوع شکایت آقای عباس……………. حسب کیفرخواست
شماره…..۶مورخ۳۰/۰۶/۱۳۹۹،دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ونظریه ی کارشناسی به عمل آمده واینکه
حادثه ی موضوع پرونده درزمان مدیرعاملی متهم …………….. فرزند……………درشرکت…………….. به
وقوع پیوسته لذا اتهامی متوجه متهم ………………….. فرزند……………………نمی باشد ازنظراین مرجع اقرار وی مقرون به
واقع نبوده و بر این اساس با الهام از اصل برائت و استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت نامبرده صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی نزد این مرجع وسپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .

درباره‌ admin

این مطلب را نیز بخوانید

فهرست مجازات های جدید

Rate this post   ✅ خروج موضوعی مجازات #تخریب اشیایی نظیر #عکس‌ های خانوادگی که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09133039363